ข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทยเรื่อง ทหารกับการเมือง / สถาบันพระปกเกล้า. - กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2547. - 235 หน้า.

Y05 M02 D09


การเมือง.
ทหาร.
ไทย--การเมืองและการปกครอง.
การเมืองและการปกครอง.

320.9593 / ส424ท 2547