สไตน์, เชอร์แมน เค.

คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 / เชอร์แมน เค. สไตน์, บาเซลลอส แอนโทนี ; วัลลภ เฉลิมสุวิวัฒนาการ, ผู้แปล. - กรุงเทพฯ : ท้อป, 2546. - 465 หน้า.

Y04 M02 D26

9742090122


เรขาคณิตวิเคราะห์.
แคลคูลัส.
คณิตศาสตร์วิศวกรรม.

515.15 / ส845ค 2546