กุลธิดา สงวนรัษฏ์.

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบรายวิชาการจัดหมู่และทำบัตรรายการที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย - กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526.

9745618179


การวิเคราะห์หนังสือ--วิทยานิพนธ์.

การจัดหมู่หนังสือ. การวิเคราะห์เลขหมู่หนังสือ. วิทยานิพนธ์.

025.34 / ก47ก