บาร์เกอร์, อลัน.

เทคนิคการระดมสมอง = Brainstorming / อลัน บาร์เกอร์ ; ณัฐพงศ์ เกศมาริษ และธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์, ผู้แปล. - กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2545. - 99 หน้า.

Y03 M02 D09

9749073002 : 125 บาท.


ความคิดและการคิด.

153.2 / บ276ท 2545