สุวิทย์ มูลคำ.

19 วิธีจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ / สุวิทย์ มูลคำ และ อรทัย มูลคำ. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, 2545. - 252 หน้า.

Y03 M01 D15

9749043553 : 150 บาท.


การเรียนรู้.
การศึกษา.
พฤติกรรมการเรียน.

370.1523 / ส473ส 2545