แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชา การบริหารการตลาด = Marketing Management - พิมพ์ครั้งที่ 8 - นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533. - 2 เล่ม (ล.1 หน่วยที่ 1-8 ล.2 หน่วยที่ 9-15)

9746106414


การตลาด--การจัดการ.
ธุรกิจ--การบริหาร.

แบบฝึกหัด. การตลาด. การบริหารการตลาด. การบริหารธุรกิจ.

658.8 / ส41บ