e-commerce ในธุรกิจจริง / ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2545. - 353 หน้า.

Y02 M12 D25

9742292175 : 230 บาท.


เทคโนโลยีสารสนเทศ.
การค้าอิเลกทรอนิก.
ธุรกิจบนระบบเครือข่าย.

658.84 / พ113อ 2545