สรุปผลความสำเร็จของชุมชนกับการใช้วัฒนธรรมเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ / สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ. - กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ, 2545. - 124 หน้า : ภาพประกอบ

Y02 M11 D27


เศรษฐกิจชุมชน--การประชุม.
การประชุม.

658.456 / ส16ก 2545