เอดส์ 2002 Aids 2002 / [วีดิทัศน์] = มูลนิธิธรรมรักษ์. - ลพบุรี : มูลนิธิธรรมรักษ์, 2545. - 1 ม้วน (ประมาณ 60 นาที) : เสียง, สี ; 1/2 นิ้ว.

พากย์ภาษาไทย.

Y02 M09 D15

สาระสังเขป: วีดิทัศน์ม้วนนี้จะมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ชมเกิดความตระหนักและป้องกันโลกเอดส์ตลอดจนต้องการให้ครอบครัว สังคมยอมรับ การอยู่ร่วมกันของผู้ติดเชื้อเอดส์ โดยในเนื้อหาจะอธิบายถึงปัญหาที่มีต่อผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ในวัดพระบาทน้ำพุ และโทษของเชื้อเอดส์ที่สร้างความสูญเสียให้แก่สังคมและบุคคลรอบข้างการให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยและวิธีการดูแลผู้ติดเชื้อของวัดพระบาทนำพุ.

150 บาท.


โรคเอดส์.