การศึกษาข้าราชการครูกระทำผิดวินัยกรณีทิ้งหน้าที่ราชการกับภาวะหนี้สิน / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู. - กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู, 2534. - 55 หน้า. - เอกสารทางราชการ ; อันดับที่ 2/2534. .

Y02 M05 D26


ครู--วิจัย.
ครู--วินัย.

วิทยานิพนธ์.

371.11 / ก17ก