ริคเตอร์, แครี่.

รายงานวิจัยฉบับภาษาไทยเรื่อง "การติดตามผู้ย้ายถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" : การย้ายถิ่นเป็นการเพิ่มรายได้หรือเพิ่มความเครียดให้กับครอบครัวชนบท / แครี่ ริคเตอร์ และคนอื่นๆ. - กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540. - 98 หน้า.

020515

9745888702


การย้ายถิ่น--วิจัย.
การอพยพ--วิจัย.

304.8593 / ก27 2540