เรียนรู้ระบบเครือข่ายแบบ ไมโครซอฟท์ = Networking Essentials Plus / วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ, ภาณุฤทธิ์ ยุกตะทัต และถวัลย์ ฉัตร์รัตติชัย, แปล. - กรุงเทพฯ : ซอฟต์แวร์ ปาร์ค, 2543. - 685 หน้า. + ซีดี-รอม.

ซีดี-รอม ติดต่อเจ้าหน้าที่ (เคาน์เตอร์บริการ ชั้น2).

Y02 M05 D07

9748588424


เครือข่ายคอมพิวเตอร์.
เรียนรู้ระบบเครือข่ายแบบไมโครซอฟท์.

004.61 / ร615 2543