ถวิลวดี บุลีกุล.

รายงานการสัมมนาโต๊ะกลม รัฐบาลใหม่กับการจัดการความขัดแย้งในสังคม / ถวิลดี บุรีกุล และคณะ. - นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2544. - 105 หน้า.

Y02 M04 D20.

9744490039 : 190 บาท


รัฐบาล--การบริหาร.

ความขัดแย้ง.

303.69 / ถ173ร 2544