สุชิน เพ็ชรักษ์.

รายงานการวิจัยเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วย ปัญญาในประเทศไทย = Constructionism in Thailand / สุชิน เพ็ชรักษ์. - กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544. - 336 หน้า : ภาพประกอบ. - สิ่งพิมพ์ สกศ; อันดับที่ 130/2544 .

บรรณานุกรม: หน้า 299-304

9740412235


การเรียนรู้ (จิตวิทยา)--วิจัย.
การจัดการศึกษา--วิจัย.
จิตวิทยาการศึกษา--วิจัย.

วิทยานิพนธ์.

370.1523 / ส423ร