บราวน์, ทิม.

ผลกระทบของโรคเอดส์ในเด็กในประเทศไทย : ฉบับย่อ / ทิม บราวน์ และ วีรสิทธิไตรย์. - กรุงเทพฯ : โครงการโรคเอดส์ สภากาชาดไทย, 2539. - 72 หน้า : แผนภูมิ.


เด็ก.
โรคเอดส์.

616.97920083 / บ172ผ 2539