ธวัชชัย ศรีสุเทพ.

คัมภีร์ Web Design / ธวัชชัย ศรีสุเทพ. - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2544. - 304 หน้า : ภาพประกอบ.

Y03 M06 D19

9747822598 : 349 บาท.


เว็บไซต์.
การสร้างภาพเคลื่อนไหว (คอมพิวเตอร์)
คอมพิวเตอร์กราฟิก.
คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ.

005.74 / ธ1711ค 2544