วนิดา ขำเขียว.

สุนทรียศาสตร์ = Aesthetics / วนิดา ขำเขียว. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พรานนกการพิมพ์, 2543. - 170 หน้า : ภาพประกอบ.

9747744775 : 140 บาท


สุนทรียศาสตร์.

701.17 / ว153ส