สุรจิต จามรมาน.

คนเดินป่า - กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2535. - 300 หน้า : ภาพประกอบ

9747666758


เรื่องสั้น.