พิมาน แจ่มจรัส.

สงครามในประวัติศาสตร์ไทย / โดย พิมาน แจ่มจรัส. - พิมพ์ครั้งที่ 4. - กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2543. - 427 หน้า : ภาพประกอบ.

9747481278 : 250 บาท


สงคราม.


ไทย--ประวัติศาสตร์.

355.02 / พ362ส