สมประสงค์ พระสุจันทร์ทิพย์.

นักเรียนเรทอาร์ นักศึกษาเรทเอ็กซ์ / สมประสงค์ พระสุจันทรืทิพย์. - กรุงเทพฯ : บี เค, 2544. - 126 หน้า.

พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ค. 2544.

9748833208 : 120 บาท


เยาวชน--พฤติกรรมทางเพศ.
การค้าประเวณี.
นักเรียน--พฤติกรรมทางเพศ.
นักศึกษา--พฤติกรรมทางเพศ.--ไทย
นักศึกษา.
วัยรุ่น--พฤติกรรมทางเพศ.

364.1534 / ส165น