พุทธทาสภิกขุ.

จิตวิทยากับพุทธศาสตร์และจิตวิทยาในพุทธศาสนา. - กรุงเทพมหานคร : อตัมมโย, 2531. - 70 หน้า.


จิตวิทยา.
พุทธศาสนา.

จิตวิทยาพุทธศาสนา.

294.3 / พ44จ