โครงการการปรับปรุงกระบวนการริเริ่ม การนำเสนอ การพิจารณา และการอนุมัติกฎหมายไทย : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร / สถาบันพระปกเกล้า. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2544. - 108 หน้า. - ชุด สรุปผลการวิจัย. .

9748763625 : 150 บาท.


นิติบัญญัติ.

340.11 / ส142ค