ความสัมพันธ์ไทย-จีน เหลียวหลังแลหน้า / เขียน ธีระวิทย์, บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. - 307 หน้า. - สิ่งพิมพ์ ; ลำดับที่ 73 .

9743463858 : 280 บาท.


ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--จีน.

327.59351 / ข615ค