10 คำถามที่ถูกถามบ่อยเกี่ยวกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ / กลุ่มงานปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : กลุ่มงานปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544. - 46 หน้า.

9748087336


เด็กที่มีความสามารถพิเศษ.
เด็กปัญญาเลิศ.

371.95 / ค1411ส