พิทยา บวรวัฒนา.

การปฏิรูประบบราชการเปรียบเทียบ : สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และไทย / พิทยา บวรวัฒนา. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. - 99 หน้า.

9746314327


การปฏิรูประบบราชการ.

350.001 / พ34ก