วิฑูรย์ สิมะโชคดี.

TQM วิถีสู่องค์กรคุณภาพยุค 2000 / วิฑูรย์ สิมะโชคดี. - พิมพ์ครั้งที่ 4. - กรุงเทพฯ : ทีพีเอ พับลิชชิ่ง, 2542. - 153 หน้า.

9748326438 : 220 บาท.


การควบคุมคุณภาพ.
การจัดการองค์การ.

658.562 / ว3341ว