บทคัดย่อวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2528-2530 - กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2531 - 841 หน้า


วิทยานิพนธ์--สาระสังเขป.

วิทยานิพนธ์. สาระสังเขป.

011.072 / ศ37ร