นิยม รักษาขันธ์.

2488 ครูอีสานกู้ชาติ / นิยม รักษาขันธ์. - สกลนคร : สถาบันราชภัฏสกลนคร, 2543. - 182 หน้า.


เสรีไทย.
สงครามโลก, ค.ศ. 1939-1945--งานใต้ดิน--ไทย.

940.53 / น366ส