สุรพล นิติไกรพจน์.

ความเป็นไปได้และแนวทางการตรากฎหมายจัดตั้งองค์การมหาชน / สุรพล นิติไกรพจน์. - กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ, 2543. - 367 หน้า ; 21 ซม.

สภาพปัญหาที่เกิดจากการจัดองค์กรของรัฐในประเทศไทย -- ความพยายามในการจัดตั้งองค์กรของรัฐประเภทที่สามขึ้นเป็นเฉพาะกรณี -- ปัญหาที่เกิดจากความพยายามจัดตั้งองค์การมหาชนอิสระขึ้นเป็นการเฉพาะกรณี -- ประสบการณ์ในการจัดตั้งองค์กรบริหารทีเป็นอิสระในต่างประเทศ -- ข้อเสนอในการจัดตั้งองค์การมหาชนอิสระขึ้นในโครงสร้างองค์กรภาครัฐของไทย -- ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์การมหาชนอิสระ -- การดำเนินการเสนอร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชนอิสระโดยคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ


การปฏิรูประบบราชการ.
บริการสาธารณะ.
องค์การมหาชน.

350 / ส476ค