เรียนการใช้งานระบบเครือข่ายด้วยตนเอง / ของ MaranGraphics ; เรียบเรียงโดย พงษ์ระพี เตชพาหพงษ์. - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2542. - 304 หน้า : ภาพประกอบ.

9745129755


ข่ายงานคอมพิวเตอร์.

004.65 / ม27ร