บทบาทมาตรวิทยาต่อการพัฒนาคุณภาพสู่สหัสวรรษใหม่ = The Role of Metrology for Quality in the New Millinnium. - กรุงเทพฯ : ส่วนวารสารวิชาการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2543. - 339 หน้า : ภาพประกอบ.

9748326802


มาตรวิทยา.


การควบคุมคุณภาพ.
มาตรฐาน.

658.562 / บ14