สมาคมการสอนภาษาญี่ปุ่น.

Japanese For Busy People II (ฉบับภาษาไทย) / สมาคมการสอนภาษาญี่ปุ่น ; ตรีทิพย์ รัตนไพศาล และ สมจิตร์ สิริรัตนวิทย์, ผู้แปล. - กรุงเทพฯ : คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์, 2540.


ภาษาญี่ปุ่น--การศึกษาและการสอน.
ภาษาญี่ปุ่น.

495.6 / ต17จ