วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล.

TQM Living Handbook : an Executive Summary / วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : บีพีอาร์ แอนด์ ทีคิวเอ็ม คอนซัลแทนท์, 2541 - 276 หน้า

9748634973


การควบคุมคุณภาพ.

TQM. การบริหารคุณภาพ. การบริหารคุณภาพโดยรวม.

658.562 / ว37ท