นิวัตร สุวรรณพัฒนา.

ชุมชนค้าประเวณี / นิวัตร สุวรรณพัฒนา. - เชียงใหม่ : ศุนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541. - 309 หน้า.

วิทยานิพนธ์สาขาการพัฒนาสังคม หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อ "ความคาดหวังของครอบครัว และบทบาทของลูกสาวใน "ชุมชนค้าประเวณี" : กรณีศึกษา หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดพะเยา.

9746562169


โสเภณี.
อาชญากรรมและอาชญากร.

การค้าประเวณี.

364.1534 / น37ช