การปฏิรูประบบราชการ : ทางออกการแก้ปัญหา และฟันฝ่าวิกฤต / สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักงาน ก.พ. - กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักงาน ก.พ., 2542. - 144 หน้า.

9747285142


ระบบราชการ.

การปฏิรูประบบราชการ.

350.001 / ส215ก