องค์การมหาชน : มิติใหม่ของหน่วยงานภาครัฐ / สำนักงานปฏิรูประะบบราชการ สำนักงาน ก.พ. - กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูประบบราชการ สำนักงาน ก.พ., 2542 - 144 หน้า : ภาพประกอบ

9747285193


การจัดการองค์การ.
การจัดองค์การ.
องค์การ.

658.023 / อ12