อำนาจ ทองแสน.

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและผลิต = CAD/CAM Technology / อำนาจ ทองแสน. - กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2542. - 286 หน้า : ภาพประกอบ.

9748326446


คอมพิวเตอร์ช่วยการผลิต.
คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ.

670.285 / อ215ท