จิระวัฒน์ ศรีสานติวงศ์.

เรียนรู้และเทคนิคการใช้ Macromedia Dreamweaver 2.0 / จิระวัฒน์ ศรีสานติวงศ์. - กรุงเทพฯ : เอส.พี.ซี.บุ๊คส์, 2542. - 408 หน้า : ภาพประกอบ + ซีดี-รอม.

ซีดี-รอม ติดต่อเจ้าหน้าที่ (เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 2).

9748721256


แมโครมีเดีย ดรีมวีเวอร์ 2.0 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
การสร้างภาพเคลื่อนไหว (คอมพิวเตอร์)
คอมพิวเตอร์กราฟิก.

006.78 / จ37ร