โฆษา อารียา.

พจนานุกรมไทย-ญี่ปุ่น / โฆษา อารียา. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2534]. - 357 หน้า ; 290 บาท.


พจนานุกรม.
ภาษาไทย--พจนานุกรม.
ภาษาไทย.
ภาษาญี่ปุ่น--พจนานุกรม.
ภาษาญี่ปุ่น.

495.69591 / ฆ882พ