เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์.

ภาษาไตหย่า = Taiya - กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534 - 69 หน้า

9745872067


ภาษาไตหย่า.
ภาษาไทย--ภาษาถิ่น.

ภาษาไตหย่า. ภาษาไทย. ภาษาถิ่น.

459.917 / ร6112ภ