ปิยะพร ศักดิ์เกษม.

ใต้เงาตะวัน/ ปิยะพร ศักดิ์เกษม ; นันวิกา จันทรวงศ์, บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สามัคคีสาร(ดอกหญ้า), 2542. - 745 หน้า ; 16 ซม. - ชุดวรรณกรรมไทย .

9746044028


นวนิยาย.