ฮว่อหยี่เจีย.

ศิลปะการใช้กลยุทธ์ในสามก๊ก / เขียนโดย ฮ่วอหยี่เจีย ; บุญศักดิ์ แสงระวี, แปล. - กรุงเทพฯ : อารยชน, 2540. - 239 หน้า.

9748952703


พิชัยสงคราม.
ยุทธศาสตร์.

ตำราพิชัยสงคราม. สงคราม.

355.4 / ฮ17ศ