วีระวุธ มาฆะศิรานนท์.

การบริหารภูมิปัญญา = Knowledge Management / วีระวุธ มาฆะศิรานนท์ - กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2542. - 175 หน้า : ภาพประกอบ

9748709914


การบริหาร.

ภูมิปัญญา.

658 / ว37ก