นิตย์ สัมมาพันธ์.

3 โลกธุรกิจ / นิตย์ สัมมาพันธ์. - พิมพ์ครั้งที 2 - กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2542. - 221 หน้า. - ชุดการพัฒนาผู้นำและองค์กร .

9748703169 : 220 บาท


การบริหารคุณภาพ.
การบริหารธุรกิจ.

658 / น34ส