ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์.

การจัดการผลิตและดำเนินงาน / ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542 - 310 หน้า

9743325816


การบริหารงานผลิต.

658.5 / ณ43ก