โกบาตะ, โทโมโซ.

5G เพื่อการพัฒนาคุณภาพ / Tomozo Kobato ; ไพโรจน์ หลวงพิทักษ์ และคณะ, แปล - กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2542. - 268 หน้า : ภาพประกอบ

9748326136


การควบคุมคุณภาพ.

658.562 / ก85ห