อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายสุรินทร์ เทพกาญจนา ป.ช. - กรุงเทพฯ : อุดมศึกษา, 2544. - 121 หน้า : ภาพประกอบ.

จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพนายสุรินทร์ เทพกาญจนา ป.ช. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิริทราวาส กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พุทธศักราช 2544.

051121


กระทรวงอุตสาหกรรม--ชีวประวัติ.


การดำเนินชีวิต.
นักบริหาร--ชีวประวัติ.
สุขภาพจิต.
หัวใจ--โรค.

923.2 / อ154