สุรชาติ บำรุงสุข.

สงคราม : จากยุคบุพกาลสู่ศตวรรษที่ 21 / สุรชาติ บำรุงสุข. - กรุงเทพฯ : โครงการวิถีทรรศน์, 2541. - 304 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดภูมิปัญญา ; ลำดับที่ 5. .

9748643549


สงคราม.

355.02 / ส47ส