ปราณี สุรสิทธิ์.

การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์ / ปราณี สุรสิทธิ์. - กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2541. - 526 หน้า : ภาพประกอบ.

9747343487


การเขียนบทความ.
การเขียนหนังสือ.

808.0660704 / ป17ก 2541