ไชยยศ เหมะรัชตะ.

กฎหมายว่าด้วยนิติกรรม / ไชยยศ เหมะรัชตะ. - กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. - 627 หน้า.

9746328107


กฎหมายแพ่งและพาณิชย์--นิติกรรม.
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์.
นิติกรรม.

346 / ช96ก